กลับสู่หน้าหลัก

 

 
   
   
     4.4 ข้อมูลสำหรับการจัด QA ระดับหลักสูตร แยกตาม AUN-QA Criteria
       

                 หน่วยงานสนับสนุนจะส่งข้อมูลให้หลักสูตร ดังนี้
  
 
                
                  1)
ข้อมูลเชิงคุณภาพ :   ภายใน 15-20 มิ.ย. 2561  

                       งาน QA ตรวจสอบข้อมูล ภายใน 1-2 วัน ก่อนขึ้น website ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล

                  2) ข้อมูลเชิงปริมาณ  :   ภายใน 24-30 ส.ค. 2561 

                       - ยกเว้นข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา หลังแก้ไข IMX 15 ส.ค. 61 1-2 สัปดาห์ (ภายใน 24-28 ส.ค. 61)
                         ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา  จำนวนนักศึกษาที่พ้นสถานภาพ
 
                              - GPAX นักศึกษาทุกรุ่นปีการศึกษา เมื่อสิ้นภาค 3/2560 ภายใน 28 ส.ค. 61

 
                     3) รหัสหลักสูตร (สกอ.) เว็บไซต์ส่วนแผนงาน <<click>>

Criteria

ปีการศึกษา
2558
(download file)

ปีการศึกษา
2559
(download file)

ปีการศึกษา
2560
(download file)

AUN-QA 4

 Teaching and Learning Approach

 

 

 

   4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning

         (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : - ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
                                          - ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ/ส่วนกิจการนักศึกษา)

        - ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ


        - ส่วนกิจการนักศึกษา 


       
         
   

    (14 ส.ค. 59)

        
     (14 ส.ค. 59)
           
        
    (12 ก.ค. 60)

        
     (21 ส.ค. 60)


ส่วนกิจการ นศ.
(21 ส.ค. 61)

AUN-QA 6

 Academic Staff Quality    

 

  6.1  Academic staff planning (considering succession, promotion,
       re-deployment, termination, and retirement) is carried out to
       fulfil the needs for education, research and service


       (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ฝ่ายบริหาร/ส่วนทรัพยากรบุคคล (ส่วนการเจ้าหน้าที่)


  
 (แก้ไข 24 ส.ค. 59)


           
 (แก้ไข 21 ส.ค. 60) 


  
ส่วนการเจ้าหน้าที่
(22 ส.ค. 61)

ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
6.1-6.7

6.2  Staff-to-student ratio and workload are measured and
        monitored to improve the quality of education, research
        and service


        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส่วนทรัพยากรบุคคล*
                                            - ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ส่วนแผนงาน) 

       - วิธีการคิดจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES
) (อ้างอิงจาก สกอ.)


       - AUN-QA 6-1 จำนวนอาจารย์และจำนวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า
                                 (ที่มา : ส่วนทรัพยากรบุคคล*) 

                                *  ส่วนการเจ้าหน้าที่ ปรับเป็น ส่วนทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

        - AUN-QA 6-2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
                                ต่อจำนวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs)

                                (ที่มา : ส่วนแผนงาน)


 

(5 ส.ค. 59)


(18 ก.ค. 59)

      


 

 

 

 

 


(แก้ไข 5 ส.ค. 59)


  
(5 ส.ค. 59)

    

(เพิ่มเติมข้อมูล
จำนวนอาจารย์จำแนก
ตามตำแหน่งวิชาการ
+ อัตราคงอยู่ อ.ประจำ
20 ก.ค. 60)

 

 

 

 

 

         
   (upload 6 ก.ย. 60)
      เพิ่มเติม FTES   
   สำนักวิชาและภาพรวม

      ข้อมูลประกอบ
       การคำนวณ (zip)
         
 (upload 16 มิ.ย. 60)
   
(อ้างอิง สกอ.
5 ส.ค. 59)(ส่วนการเจ้าหน้าที่
แก้ไข 20 ส.ค. 61)

(แก้้ไขผลรวม
ระดับมหาวิทยาลัย


เพิ่มเติมข้อมูล
อ.จำแนกตามตำแหน่ง
วิขาการและคุณวุฒิ
และอัตราการคงอยู่


(ส่วนการเจ้าหน้าที่
upload 28 ส.ค. 61)ส่วนแผนงาน
(upload 15 ส.ค. 61)


6.3  Recruitment and selection criteria including ethics and
       academic freedom for appointment, deployment and
       promotion are determined  and communicated 

        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส่วนทรัพยากรบุคคล*) 
         *  ส่วนการเจ้าหน้าที่ ปรับเป็น ส่วนทรัพยากรบุคคล

    
(แก้ไข 10 ส.ค. 59)
      
 (แก้ไข 21 ส.ค. 60) 
  
ส่วนการเจ้าหน้าที่
(22 ส.ค. 61)
ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
6.1-6.7

6.5  Training and developmental needs of academic staff are
        identified and activities are implemented to fulfil them


         (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส่วนทรัพยากรบุคคล 
                                           - ฝ่ายวิชาการฯ/สถานพัฒนาคณาจารย์)


        - ส่วนทรัพยากรบุคคล


        - สถานพัฒนาคณาจารย์(10 ส.ค. 59)


(14 ส.ค. 59)

 

 

 
      

(13 ก.ค. 60)

 

 

  
ส่วนการเจ้าหน้าที่
(22 ส.ค. 61)
ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
6.1-6.7

6.6 Performance management including rewards and recognition is
       implemented to motivate and support education, research and
       service


        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส่วนทรัพยากรบุคคล) 


(10 ส.ค. 59)

               
  (แก้ไข 21 ส.ค. 60) 

  
ส่วนการเจ้าหน้าที่
(22 ส.ค. 61)
ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
6.1-6.7

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff
       are established, monitored and benchmarked for improvement


        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ฝ่ายวิชาการฯ/สถาบันวิจัยและพัฒนา) 


(16 ส.ค. 59)

           
    (แก้ไข 11 ก.ย. 60)
         แก้ไขข้อมูล
  จำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติ
   งานจริง สววศ. สวพ.
   ------------------------
    (แก้ไข 6 ก.ย. 60)
         แก้ไขข้อมูล
    สำนักวิชาพยาบาลฯ
   ------------------------
   (แก้ไข 10 ส.ค. 60)
     แก้ไขร้อยละของ
     เงินสนับสนุนวิจัย
1. S-1-2-3 วิศวฯ ผลิต
2. S-1-2-4 คณิตฯ  
  ภาษาต่างประเทศ MT
3. S-1-2-5 รับรู้ระยะไกล
   MT


บทความตีพิมพ์
จาก สบวพ.
แก้ไขจำนวนบทความวิจัยฯ
สวทส. และ สวพ.

(edit 10 ม.ค. 62)แก้ไขจำนวนเงินสนับสนุนวิจัย
สวทส. และ สวพย.
(สบวพ. edit 10 ม.ค. 62)ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
(upload 8 ก.ย. 61)


  
ส่วนการเจ้าหน้าที่
(22 ส.ค. 61)

ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
6.1-6.7

AUN-QA 7

 Support Staff Quality    

 

 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and
       student  services) is carried out to fulfil the needs for education,
       research and  service


         (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส่วนทรัพยากรบุคคล 
                                           - ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ศูนย์คอมพิวเตอร์
                                                                            - ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์เครื่องมือฯ  
                                             ศูนย์บรรณสารฯ
และศูนย์บริการฯ
                                           - ฝ่ายกิจการ นศ.ฯ/ส่วนกิจการนักศึกษา)


      - จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิ


      - ส่วนทรัพยากรบุคคล 
(ส่วนการเจ้าหน้าที่)      - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 


      - ศูนย์คอมพิวเตอร์
    

      - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - ส่วนกิจการนักศึกษา 

     

     
     - ศูนย์บริการการศึกษา

 

 

 

 

(10 ส.ค. 59)

(แก้ไข 24 ส.ค. 59)


(13 ก.ค. 59)


(27 ก.ค. 59)


(27 ก.ค. 59)(14 ส.ค. 59)
*

 


 
   (ศูนย์บรรณสารฯ
     14 ก.ค. 60)


   (ศูนย์คอมพิวเตอร์
     แก้ไข 15 ส.ค. 60)


   (ศูนย์เครื่องมือฯ)
     1 ส.ค. 60)


(ส่วนกิจการ นศ.
21 ส.ค. 60)


   (ศูนย์บริการฯ
     25 ก.ค. 60)

 

 

 

 


(ส่วนการเจ้าหน้าที่
     23 ส.ค. 61)

ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
7.1-7.5


(ศูนย์บรรณสารฯ
     15 ส.ค. 61)   (ศูนย์คอมพิวเตอร์
10 ต.ค. 61)


(ศูนย์เครื่องมือฯ
     21 ส.ค. 61)(ส่วนกิจการ นศ.ฯ
     21 ส.ค. 61)(ศูนย์บริการฯ
     17 ต.ค. 61)

 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment
       and promotion are determined and communicated  


        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส่วนการเจ้าหน้าที่) 


(10 ส.ค. 59)

              
    ใช้ข้อมูลชุดเดียวกับ
       AUN 6.2-6.4
   (แก้ไข 21 ส.ค. 60) 


(ส่วนการเจ้าหน้าที่
     23 ส.ค. 61)

ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
7.1-7.5

 

 

7.3  Competences of support staff are identified and evaluated 

        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส่วนการเจ้าหน้าที่) 


(10 ส.ค. 59)

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified
       and activities are implemented to fulfil them


        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส่วนการเจ้าหน้าที่) 


(24 ส.ค. 59)

          
        (6 ก.ย. 60)
7.5 Performance management including rewards and recognition is
       implemented to motivate and support education, research and
       service
 

        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส่วนการเจ้าหน้าที่) 


(10 ส.ค. 59)

              
    ใช้ข้อมูลชุดเดียวกับ
       AUN 6.2-6.4
   (แก้ไข 21 ส.ค. 60) 

AUN-QA 8

 Student Quality and Support

 

 

 

 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 
       communicated, published, and up-todate

     1) กระบวนการรับนักศึกษา (ศูนย์บริการการศึกษา)


      2) ตาราง AUN-QA 8-1 การรับเข้าของนักศึกษา
           (ศูนย์บริการการศึกษา)

             -
ระดับปริญญาตรี
            
- ระดับปริญญาโท
            
- ระดับปริญญาเอก 

 

 

 

      3) ตาราง AUN-QA 8-2 จำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
           (ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา)
          - ระดับปริญญาตรี
          - ระดับปริญญาโท
          - ระดับปริญญาเอก 
        
(11 ก.ค. 59)


ป.ตรี
  ป.โท
  ป.เอก
(29 ก.ค. 59)

 

 

 
ป.ตรี
  ป.โท
  ป.เอก
(แก้ไข 8 ส.ค. 59)
(29 มิ.ย. 60)


ป.ตรี
ป.โท
  ป.เอก
(upload 24 ส.ค. 60)(29 มิ.ย. 60)
(เฉพาะข้อมูลจำนวน นศ.ที่ประกาศรับ)

 

 

 ป.ตรี
  ป.โท
  ป.เอก
(upload 15 มิ.ย. 60)


(15 ส.ค. 61) ป.ตรี
(ข้อมูลการรับเข้า นศ.)
ป.โท
  ป.เอก


สถาบันการศึกษา
ที่นักศึกษาจบก่อนศึกษา ป.โท+ป.เอก
(upload 24 ส.ค. 61)


ข้อมูลนศ.ลงทะเบียนและ
พ้นสถานภาพปี 1
(upload 29 ส.ค. 61)ป.ตรี
  ป.โท
  ป.เอก

ศูนย์บริการการศึกษา
(upload 20 ส.ค. 61)

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress,
       academic performance, and workload

      1) ตาราง AUN-QA 8-3 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา
           (ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา)
          - ระดับปริญญาตรี 
          - ระดับปริญญาโท
          - ระดับปริญญาเอก 

ป.ตรี


  ป.โท
  ป.เอก
(แก้ไข 8 ส.ค. 59)


ข้อมูลรุ่น 54-59
เมื่อสิ้นภาค 3/2559

ป.ตรี (รุ่น 54-59)
(upload รุ่น 54-56
21 ส.ค. 60)
  ป.โท (รุ่น 54-59)
  ป.เอก (รุ่น 54-59)
(upload 15 ส.ค. 60)

ข้อมูลรุ่น 54-59
เมื่อสิ้นภาค 2/2559


ป.ตรี (รุ่น 54-59)
  ป.โท (รุ่น 54-59)
  ป.เอก (รุ่น 54-59)
เพิ่มเติมข้อมูล 6 ก.ค. 60

(upload 19 ก.ค. 60)


ป.ตรี : รุ่น 57-60
บัณฑิต :รุ่น 55-60

เมื่อสิ้นภาค 3/2560


ป.ตรี (รุ่น 57-60)

  ป.โท (รุ่น 55-60)

  ป.เอก (รุ่น 55-60)

(upload 27 ส.ค. 61)

นักศึกษาแรกเข้าที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป

 
(upload 29 ส.ค. 61)

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition,
      and other student support services are available to improve
      learning and employability

        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์สหกิจศึกษาฯ) 


(14 ส.ค. 59)

      
    (12 ก.ค. 60
)

 
ศูนย์สหกิจฯ
 (21 ส.ค. 61)

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive
       for education and research as well as personal well-being


        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ/ส่วนกิจการนักศึกษา
                                            ฝ่ายบริหารทั่วไป/ส่วนอาคารสถานที่) 


(14 ส.ค. 59)


(21 ส.ค. 60)


 
ส่วนกิจการ นศ.
 (21 ส.ค. 61)


 
ส่วนอาคารสถานที่
 (21 ส.ค. 61)

AUN-QA 9

 Facilities and Infrastructure  (สามารถดูข้อมูลของหน่วยงานเพิ่มเติมได้ที่ AUN-QA 10)

 

 

  9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture
       halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and
       updated to support education and research

       (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล :  ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ) 

      - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(27 ก.ค. 59)


(10 ส.ค. 59)

   (ศูนย์เครื่องมือฯ
     1 ส.ค. 60)

เกณฑ์ 9.1 + 9.2
(ใช้ข้อมูลเดียวกัน
AUN 9.1,9.3)
ศูนย์เครื่องมือฯ
21 ส.ค. 61)

9.2 The library and its resources are adequate and updated to
        support education and research

        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์บรรณสารฯ) 


        - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(13 ก.ค. 59)

   (ศูนย์บรรณสารฯ
     14 ก.ค. 60)
   (ศูนย์บรรณสารฯ
     15 ส.ค. 61)

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated
        to support education and research
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are
       adequate and updated to support education and research

        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : - ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ศูนย์คอมพิวเตอร์
                                            
  - ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์)


        - ศูนย์คอมพิวเตอร์ (9.3-9.4)


        - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9.3)

(27 ก.ค. 59)(27 ก.ค. 59)
       
    (ศูนย์คอมพิวเตอร์
      13 ก.ค. 60)

 

 


    (ศูนย์คอมพิวเตอร์
      15 ส.ค. 61)


(ใช้ข้อมูลเดียวกัน
AUN 9.1,9.3)
ศูนย์เครื่องมือฯ
21 ส.ค. 61)

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are
       adequate and updated to support education and research

      (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : - ศูนย์นวัตกรรมฯ และศูนย์บรรณสารฯ)

       - สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้าน e-learnling)
         (ศูนย์นวัตกรรมฯ และศูนย์บรรณสารฯ)(11 ก.ค. 59)

 

    (12 ก.ค. 60)


Video on demand
    (ศูนย์บรรณสารฯ 15 ส.ค. 61)SUT E-learning
   
ศูนย์นวัตกรรมฯ

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for
        people with special needs are defined and implemented

      (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ส่วนอาคารสถานที่)

      

-

-(ส่วนอาคารสถานที่
21 ส.ค. 61)

AUN-QA 10

 Quality Enhancement    

 

  10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum
          design and development

-

-AUN 10.1-10.5
(ปรับเพิ่มข้อมูล
สผ. - 29 ส.ค. 61
สบวพ. 27 ส.ค. 61)
จากเดิม 21 ส.ค. 61


(ใช้ข้อมูลเดียวกัน
AUN 10.1-10.5)
ส่วนกิจการนักศึกษา
21 ส.ค. 61)

10.3 The teaching and learning processes and student
          assessment are continuously reviewed and evaluated
          to ensure their relevance and alignment            

          -  ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน  
             ในสาขาวิชา โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน


            (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : สถานพัฒนาคณาจารย์)
        
   
ป.ตรี   
     บัณฑิตฯ

(แก้ไข 29 ก.ค. 59)
           


(13 ก.ค. 60)

ผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์

(13 ก.ค. 60)
(รวมข้อมูล ป.ตรี-โท-เอก)


ผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์

(สถานพัฒนาคณาจารย์
upload 15 ส.ค. 61)
ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
10.3 และ 11.5

ผลประเมินบัณฑิตฯ
แก้ไขผลประเมินสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ป.โท+ป.เอก)
(upload 8 ก.ย. 2561)

10.5 Quality of support services and facilities (at the library,
          laboratory, IT facility and student services) is subjected to
          evaluation and enhancement
         (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : - ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ
                                            ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
                                           
ศูนย์บริการการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมฯ 
                                                      - ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ /ศูนย์คอมพิวเตอร์
                                          -
ฝ่ายกิจการ นศ.ฯ/ส่วนกิจการนักศึกษา)          - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา          - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          - ศูนย์บริการการศึกษา          - ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา          - ส่วนกิจการนักศึกษา


   
          - ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

 

           - สถานกีฬาและสุขภาพ

  

 
(13 ก.ค. 59)(27 ก.ค. 59)(10 ส.ค. 59)(14 ส.ค. 59)(14 ส.ค. 59)
-
 

 
   (ศูนย์บรรณสารฯ
     14 ก.ค. 60)


   (ศูนย์เครื่องมือฯ)
     1 ส.ค. 60)(ส่วนกิจการ นศ.
21 ส.ค. 60)


(ศูนย์คอมพิวเตอร์
13 ก.ค. 60)


AUN 10.1-10.5
(ปรับเพิ่มข้อมูล
สผ. - 29 ส.ค. 61
สบวพ. 27 ส.ค. 61)
จากเดิม 21 ส.ค. 61

    (ศูนย์บรรณสารฯ
     15 ส.ค. 61)

AUN ศบก. 10.1-10.5


(ศูนย์นวัตกรรมฯ )(ส่วนกิจการนักศึกษา
21 ส.ค. 61)

 

 

 


   (สถานกีฬาฯ
     15 ส.ค. 61)

 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and
          subjected to evaluation and enhancement


          (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ศูนย์สหกิจศึกษาฯ)

           

   


(ปรับเพิ่มข้อมูลส่วนแผนงาน
29 ส.ค. 61 และ ปรับเพิ่ม
โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ
23 ส.ค. 61)

ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
AUN 10.6 และ 11.5

AUN-QA 11

 Output    

 

  11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored
          and benchmarked for improvement
11.2 The average time to graduate is established, monitored and
          benchmarked for improvement

     1) ตาราง AUN-QA 11-1 การคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาของ นศ.
           (ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา)

           
- ระดับปริญญาตรี

         
   -
ระดับปริญญาโท

            -
ระดับปริญญาเอก

  

ป.ตรี

  ป.โท

  ป.เอก
(แก้ไข 14 ส.ค. 59)ป.ตรี
(upload 23 ส.ค. 60)
ป.โท
(upload 24 ส.ค. 60)

ป.เอก
(upload 25 ส.ค. 60)

 

 

 

ข้อมูลในเบื้องต้น
(ยังไม่ได้รวมข้อมูล
ให้อยู่ในตารางเดียวกัน
หากรวมแล้วเสร็จ
จะนำขึ้นใหม่อีกครั้ง)


(ศูนย์บริการการศึกษา
29 ส.ค. 61)

11.3  Employability of graduates is established, monitored and
           benchmarked for improvement

        (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ส่วนแผนงาน) 


ตาราง AUN-QA 11-2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2559)
(file excel มี 3 sheet) 
  ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
  =>11-2-1  ร้อยละของบัณฑิต ป.ตรี ที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
  =>11-2-2  ร้อยละของบัณฑิต ป.ตรี ที่ได้งานทำจำแนกตามประเภทและการได้งานทำ
                    ตรงหลักสูตร                            
  =>11-2-3  ระยะเวลาที่บัณฑิต ป.ตรี ได้งานทำ

 
 

(แก้ไข 9 ส.ค. 59) 

(upload 5 ก.ค. 60)รายละเอียดผลการดำเนินงาน
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
รุ่นปีการศึกษา 2558

ส่วนแผงาน
(upload 29 ส.ค. 61)


 

ส่วนแผนงาน
(upload 21 ส.ค. 61)

เพิ่มเติมบัณฑิตที่ทำงาน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 100 อันดับแรก
 

ส่วนแผนงาน
(upload 29 ส.ค. 61)

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established,
          monitored and benchmarked for improvement


         (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : - ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ
                                              ศูนย์บริการการศึกษา/ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
                                              ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
     
                                               /ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  
                                              
                                          
- ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ/ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนแผนงาน
                                           -
ฝ่ายกิจการ นศ./ส่วนกิจการนักศึกษา
                                              และสถานกีฬาและสุขภาพ)


       1) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ e-learning และ e-classroom
            (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา)


         2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสาร
              และสื่อการศึกษา 
         3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์เครื่องมือ
             และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


        4) ความพึงพอใจของการใช้ห้องเรียน (ศูนย์บริการการศึกษา)
        5) - ผลประเมินคุณภาพของนักศึกษา โดยสถานประกอบการและคณาจารย์นิเทศ
            - ผลประเมินคุณภาพของสถานประกอบการ โดยอาจารย์นิเทศและนักศึกษา
            - ผลการประเมินคุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์ โดยนักศึกษาและ
              สถานประกอบการ
            - ผลการประเมินคุณภาพการบริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
            - สรุปผลความเห็นเพิ่มเติมจากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ
            - สรุปผลการประเมินตนเองของนักศึกษาหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจ
              ศึกษา


         6)  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของแต่ละงานในส่วนกิจการนักศึกษา
             


         7)  ความพึงพอใจของการให้บริการสถานกีฬาและสุขภาพ        8) ตาราง AUN-QA 11-2 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน  

             ในสาขาวิชา โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน

             (ที่มา : สถานพัฒนาคณาจารย์)

            - ระดับปริญญาตรี
   
             - ระดับบัณฑิตศึกษา (แยกโท-เอก)


 

 

 


         9)  คุณภาพของบัณฑิต
               (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต จำแนกตามกรอบ TQA
                และอัตลักษณ์ของ มทส.)
   

            (ที่มา : ส่วนแผนงาน)
            - ระดับปริญญาตรี

            - ระดับปริญญาโท

            - ระดับปริญญาเอก

 

 

 

 


          10) การให้บริการของส่วนทรัพยากรบุคคล   <click>
              (ด้านภาระงาน, ความก้าวหน้าในการทำงาน, ความมั่นคง/ผลตอบแทน,
               สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทำงาน/ขวัญและกำลังใจ
               ในการปฏิบัติงาน, สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน,
               การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
               ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์)

          11) การให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

          12) การให้บริการโรงพยาบาล มทส.ศูนย์นวัตกรรมฯ
(11 ก.ค. 59)


ศูนย์บรรณสารฯ
(13 ก.ค. 59)


ศูนย์เครื่องมือฯ
(27 ก.ค. 59)*

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ
(14 ส.ค. 59)


ส่วนกิจการนักศึกษา
(14 ส.ค. 59)สถานกีฬาและสุขภาพ
(14 ส.ค. 59)

ป.ตรี   
  บัณฑิตฯ
สถานพัฒนาคณาจารย์
(แก้ไข 29 ก.ค. 59) ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ส่วนแผนงาน
(24 ส.ค. 59) 

 

ส่วนทรัพยากรบุคคล
(24 ส.ค. 59)

    
ศูนย์นวัตกรรมฯ
(12 ก.ค. 60)


   (ศูนย์บรรณสารฯ
     14 ก.ค. 60)


   (ศูนย์เครื่องมือฯ)
    เพิ่มเติมสรุปผล
ประเมินพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะ
16 ส.ค. 60)   (ศูนย์บริการการศึกษา
     15 มิ.ย. 60)
(ศูนย์สหกิจศึกษาฯ
     22 ส.ค. 60)

ส่วนกิจการนักศึกษา
(21 ส.ค. 60)สถานกีฬาและสุขภาพ
(18 ก.ค. 60)
  

สถานพัฒนาคณาจารย์
(13 ก.ค. 60)

(รวมข้อมูล
ป.ตรี-โท-เอก)

 
(รวมข้อมูล ป.ตรี-โท-เอก)
ส่วนแผนงาน
(แก้ไขตาราง
C-3-1-2-mastor
ข้อมูลวิศวฯ เครื่องกลและ
การจัดการพลังงานตาม
ตัวอักษรสีแดง
19 ก.ค. 60)

 

 

 

 

 

 


 

       
    (ศูนย์คอมพิวเตอร์
      13 ก.ค. 60)       
    (รพ. มทส. 
     25 ก.ค. 60)

  
ศูนย์นวัตกรรมฯ


   (ศูนย์บรรณสารฯ
     15 ส.ค. 61)

 

 

 

 

 

 
(ปรับเพิ่มข้อมูลส่วนแผนงาน
29 ส.ค. 61 และ
ปรับเพิ่มโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ
23 ส.ค. 61)

ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
AUN 10.6 และ 11.5

 

 

 


ผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์

(สถานพัฒนาคณาจารย์
upload 15 ส.ค. 61)
ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
10.3 และ 11.5

ผลประเมินบัณฑิตฯ
แก้ไขผลประเมินสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ป.โท+ป.เอก)
(upload 8 ก.ย. 2561)

 


คุณภาพของบัณฑิต
(ปรับเพิ่มข้อมูลส่วนแผนงาน
29 ส.ค. 61 และ
ปรับเพิ่มโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ
23 ส.ค. 61)

ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
AUN 10.6 และ 11.5

ข้อมูลประกอบคุณภาพบัณฑิต

แก้ไขข้อมูลวิศวกรรมธรณี
และเทคโนโลยีธรณี ป.ตรี

(ข้อมูล ป.ตรี-โท-เอก)

ส่วนแผนงาน
(edit 29 ส.ค. 61)

 

   (ศูนย์คอมฯ
     15 ส.ค. 61)


SUT 1

 ข้อมูลเพิ่มเติม    

 

SUT 1.1
(AUN-QA 9)

     ความเป็นนานาชาติ
     (ศูนย์กิจการนานาชาติ และศูนย์สหกิจศึกษาฯ)

     
   


(ศูนย์กิจการนานาชาติ
22 ส.ค. 61)


(ศูนย์สหกิจศึกษาฯ
22 ส.ค. 61)

SUT 1.2
(AUN-QA 10)

 การดำเนินงาน KM + RM (ส่วนแผนงาน)    


(ส่วนแผนงาน
15 ส.ค. 61)

ปรับข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2561

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559