SUT SUSTAINABILITY | SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY กิจกรรมและโครงการต่างๆ


  • All
  • การขนส่ง
  • นวัตกรรมการจัดการของเสีย
  • การอนุรักษ์น้ำ
  • พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 โครงการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะในเขตมหาวิทยาลัย” หรือ MoreSai@SUT


  November 17, 2020  green
 โครงการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะในเขตมหาวิทยาลัย” หรือ MoreSai@SUT

 เส้นทางจักรยานและทางเดินเท้า


  August 1, 2018  green
 เส้นทางจักรยานและทางเดินเท้า

 รถบริการส่วนกลางและรถประจำทางให้บริการฟรีภายในมหาวิทยาลัย


  July 31, 2018  green
 รถบริการส่วนกลางและรถประจำทางให้บริการฟรีภายในมหาวิทยาลัย

 ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีและชีวภาพ


  November 24, 2020  green
 ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีและชีวภาพ

 โครงการจุดบริการน้ำดื่มฟรี


  November 24, 2020  green
 โครงการจุดบริการน้ำดื่มฟรี

 Up cycling for Better “The Asphalt Paving Block From Recycled Plastics”


  November 17, 2020  green
 Up cycling for Better “The Asphalt Paving Block From Recycled Plastics”

 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก SUT Zero Waste 2020


  November 17, 2020  green
 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก SUT Zero Waste 2020

 กิจกรรม “14 กุมภา ชาว มทส. มอบถุงยา..พอเพียง..ที่เพียงพอ รพ.มทส”


  November 17, 2020  green
 กิจกรรม “14 กุมภา ชาว มทส. มอบถุงยา..พอเพียง..ที่เพียงพอ รพ.มทส”

 กิจกรรม “รณรงค์ใช้แก้วและหลอดแบบย่อยสลายได้”


  November 16, 2020  green
 กิจกรรม “รณรงค์ใช้แก้วและหลอดแบบย่อยสลายได้”

 กิจกรรม SUT Startup Camp #18 : Zero Waste


  November 11, 2020  green
 กิจกรรม SUT Startup Camp #18 : Zero Waste

 การใช้น้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ


  November 24, 2020  green
 การใช้น้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ

 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ


  November 24, 2020  green
 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

 โครงการอนุรักษ์น้ำ


  November 24, 2020  green
 โครงการอนุรักษ์น้ำ

 ระบบผลิตน้ำประปา


  August 1, 2018  green
 ระบบผลิตน้ำประปา

 ระบบผลิตน้ำประปามีน้ำตะกอน


  August 1, 2018  green
 ระบบผลิตน้ำประปามีน้ำตะกอน

 ขบวนการรีไซเคิลน้ำ


  August 1, 2018  green
 ขบวนการรีไซเคิลน้ำ

 ระบบกรองน้ำบาดาล


  August 1, 2018  green
 ระบบกรองน้ำบาดาล

 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ


  July 31, 2018  green
 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

 โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาและลอยน้ำ


  November 17, 2020  green
 โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาและลอยน้ำ

 กิจกรรม Energy Innovation Bootcamp 2020


  November 11, 2020  green
 กิจกรรม Energy Innovation Bootcamp 2020

 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ


  August 1, 2018  green
 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

 กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก


  August 1, 2018  green
 กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

 โรงไฟฟ้าพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น


  August 1, 2018  green
 โรงไฟฟ้าพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น

 โรงไฟฟ้าแก็สซิฟิเคชั่น สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล


  August 1, 2018  green
 โรงไฟฟ้าแก็สซิฟิเคชั่น สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล

 การออกแบบอาคารให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน


  August 1, 2018  green
 การออกแบบอาคารให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน

 สำนักงานสีเขียว


  August 1, 2018  green
 สำนักงานสีเขียว

 คลังภาพ วีดีทัศน์