ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ส่วนแผนงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- เรื่อง มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2567

แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต พ.ศ. 2567

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วยงาน พ.ศ. 2567

แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2566

- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2564

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการป้องกันทุจริต

ประกาศส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของส่วนแผนงาน

- เรื่อง มาตรการการใช้อำนาจของหัวหน้าส่วนแผนงาน

- เรื่อง มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส่วนแผนงาน

- เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตส่วนแผนงาน

- เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณส่วนแผนงาน

แผน/ผลการดำเนินงานประจำปี

- โครงการตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2567

งานประจำตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2567

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 2566 รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 2566 รอบ 6 เดือน

- การดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยง 2566 รอบ 6 เดือน

ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งานพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566

- โครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2565

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565

- รายงานการกำกับติดมการดำเนินการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบครึ่งปี พ.ศ. 2565

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบครึ่งปี พ.ศ. 2565

แผนยุทธศาสตร์ที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปี 2565

- งานพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565

- โครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564

โครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564

- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดและกิจกรรมระบบ PBM (BI)

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดและกิจกรรมระบบ PBM (PDF)

- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รายละเอียด ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข (BI)

- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รายละเอียด ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข (PDF)

- รายงานการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบครึ่งปี)

- รายงานการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564 รอบครึ่งปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปี

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นด้านการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2023 เวลา 03:55 น.)