ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบฟอร์ม สรุปความต้องการใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ /มาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID 19

ดาวน์โหลดที่นี่

 


 

วิดีโอบรรยายการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและงบประมาณมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วิดีโอขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ | งบประมาณ | PBM | ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1. การบันทึกแผนปฏิบัติการงาน/โครงการ...คลิก!!!
  2. การบันทึกรายการคำของบประมาณ...คลิก!!!
  3. การบันทึกกิจกรรมในระบบ PBM...คลิก!!!
  4. การบันทึกความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ...คลิก!!!
  5. การยืนยันแผนปฏิบัติการในระบบ...คลิก!!!

เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณโครงการและงานพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการจัดทำ Landscape  ของ SUT RE-PROFILE 2020 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เอกสารประกอบการประชุมรับฟังนโยบายจากอธิการบดี เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดที่นี่


แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561-2564

ดาวน์โหลดที่นี่


การเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดที่นี่


แบบฟอร์มจังหวัด 1 ชุด 1 โครงการ

ดาวน์โหลดที่นี่

มติ ครม., นโยบายรัฐ, แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดที่นี่


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจำไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลดที่นี่


เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดที่นี่


เอกสารประกอบการจัดทำโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา
ของประเทศไทย Reinventing University System

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:27 น.)