ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 1. แบบฟอร์มคำของบประมาณด้านบุคลากร
 2. แบบฟอร์มคำของบประมาณด้านงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
 3. แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการ อพ.สธ.
 4. แบบฟอร์มคำของบประมาณ คก.สนับสนุนคชจ.ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. แบบฟอร์มคำของบประมาณทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 6. แบบฟอร์มคำของบประมาณงานบริการวิชาการ
 7. แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ด้านดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568–2571

ดาวน์โหลดทุกแบบฟอร์มที่นี่


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66)

คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ส่วนการเงินฯหน่วยตรวจสอบฯส่วนอาคารฯศูนย์สหกิจศึกษาฯSEDA
เทคโนธานีส่วนแผนงานสถาบันวิจัยฯศูนย์บริการฯส่วนส่งเสริมฯ

โปรดส่งไฟล์ข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้ส่วนแผนงานทาง e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ภายในวันพุธที่ 3 มกราคม 2567
หากมีความประสงค์รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณอรุโณทัย โทรศัพท์ 4068


เอกสารประกอบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำไตรมาสที่ 1/2567 (ภายในวันที่ 5 ม.ค. 67)

1. แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

ฝ่ายการเงินฯฝ่ายวิชาการฯ |   ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ |

คณะทำงาน ITA | คณะทำงาน SDGs

2. แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือ-ระดับมหาวิทยาลัย

3. แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลัง-ระดับหน่วยงานและระดับงานโครงการ

4. คู่มือการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงงานโครงการผ่านระบบ

5. แบบฟอร์มรายงานผลป้องกันการทุจริต-ระดับหน่วยงาน

6. แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงด้านทุจริตคงเหลือ-ระดับหน่วยงาน

7. แบบฟอร์มรายงานผลป้องกันการทุจริต-ระดับมหาวิทยาลัย

8. แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำไตรมาสที่ 1/2567 (ภายในวันที่ 5 ม.ค. 67)


การจำแนกค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายไตรมาส
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร

คณะทำงานจัดอันดับ | สถาบันวิจัยฯ | SEDA | คณะทำงานประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์บริการฯ | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ | ส่วนการเงินฯ | ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ส่วนอาคารฯ | ส่วนแผนงาน | เทคโนธานี

โปรดส่งไฟล์ข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้ส่วนแผนงานทาง e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ภายในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

หากมีความประสงค์รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณอรุโณทัย โทรศัพท์ 4068


การกำหนดค่าน้ำหนักตัวชี้วัดงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสารตามกลุ่มหน่วยงาน

ศูนย์-สถาบัน-วิสาหกิจ-SEDAสำนักวิชาส่วนงาน

โปรดส่งไฟล์ข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้ส่วนแผนงานทาง e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ภายในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2566

หากมีความประสงค์รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณอรุโณทัย โทรศัพท์ 4068


การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มที่นี่


แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ | แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "ระดับหน่วยงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี่

โปรดส่งไฟล์ข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้ส่วนแผนงานทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ภายในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566

หากมีความประสงค์รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณอรุโณทัย โทรศัพท์ 4068


การจัดทำแผนปฏิบัติการงาน/โครงการ และงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


แบบฟอร์มการปรับงบประมาณระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี่


แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 1. แบบฟอร์มคำของบประมาณด้านบุคลากร
 2. แบบฟอร์มคำของบประมาณด้านงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
 3. แบบฟอร์มคำของบประมาณครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 4. แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 5. แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
 7. แบบฟอร์มคำของบประมาณงานบริการวิชาการ

ดาวน์โหลดทุกแบบฟอร์มที่นี่


เอกสารประกอบการบรรยายการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 1 เรื่อง องค์ความรู้และ Best Practice ด้านการจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation / Disuption

Digital Transformation towards Agile Organization Management

Agile Organization Management

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Sharing


เอกสารประกอบการบรรยายการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เรื่อง “การสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการทำวิจัยให้มีคุณภาพสูง”

 

ดาวน์โหลลด PTT และ Video ย้อนหลังที่นี่


เอกสารประกอบการบรรยายการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เรื่อง องค์ความรู้และ Best Practice ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance : EdPEx)


 

แผนยุทธศาสตร์ SUT 2025


เอกสารประกอบการประชุมวิทยวิจารณ์
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Zoom ID: 462-057-3245


แบบฟอร์มจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดที่นี่


แบบตอบยืนยันความถูกต้องของเงินผูกพัน กราฟภาพรวมเงินผูกพัน และวงเงินการทำสัญญา/ข้อตกลง

ดาวน์โหลดที่นี่


ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง KEY RISK INDICATOR (KRI)

ดาวน์โหลดที่นี่


แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากรที่ทำงานด้านวิชาการ (Academic) และผู้จ้างงานบัณฑิตของ มทส. (Employer)

ดาวน์โหลดที่นี่


เอกสารประกอบการประชุมบทบาทของ CoE และสำนักวิชาต่อความสำเร็จของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ THE World University Rankings

ดาวน์โหลดที่นี่


QS Stars User Guidelines

ดาวน์โหลดที่นี่


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำไตรมาสที่ 4/2563

ดาวน์โหลดที่นี่


แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1. แบบฟอร์มโครงการ KM-ระดับมหาวิทยาลัย 2564
 2. แบบฟอร์มโครงการ KM-ระดับหน่วยงาน 2564

 

แบบฟอร์ม สรุปความต้องการใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการ /มาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID 19

ดาวน์โหลดที่นี่


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจำไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลดที่นี่


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2023 เวลา 02:37 น.)