ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบฟอร์มขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จากงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(รายการครุภัณฑ์)

ดาวน์โหลดที่นี่


 

เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณแผนงานบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ดาวน์โหลดที่นี่


 

แบบฟอร์มการบันทึก/ตรวจสอบข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก World University Rankings 2561

1.แบบฟอร์มให้ข้อมูลตัวชี้วัด THE University Impact Ranking

2.แบบฟอร์มตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการจัดอันดับของสถาบัน QS

3.แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการเพื่อยกระดับคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก

4.KPI-SUT-THE-Impact ranking-all


แบบฟอร์มและข้อมูลประกอบการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดที่นี่


ข้อมูลรายชื่อโครงการและแบบฟอร์มจัดทำโครงการแบบย่อ (Project brief)

เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดที่นี่


แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อเสนอสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดที่นี่


 

การใช้งานระบบ Project-Based Management ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.วิธีการให้ค่าน้ำหนักภาพรวมของหน่วยงาน

2.การวางแผนงาน

3.การรายงานผลงาน


แบบฟอร์มทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดงานพัฒนา/โครงการ

ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดที่นี่


การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมหลัก และแผนการดำเนินงานของงานประจำ ตามระบบ Project-Based Management (PBM)

1. สไลด์ประกอบการบรรยาย PBM (ส่วนกิจการนักศึกษา)

 


แบบข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ปี พ.ศ. 2562-2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. Project idea (ส่งภายในวันที่ 24 พ.ย. 2560)

2. คู่มือการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) (ไฟล์ pdf)

3. คู่มือการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) (ไฟล์ word)


แบบข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ. 2562-2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

2. Project idea


เอกสารแนบ ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดกิจกรรมหลัก ของงานประจำตามพันธกิจของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดที่นี่

 


เอกสารงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 2562

1. แบบฟอร์มโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

2. แบบฟอร์มโครงการตามแผนบูรณาการ

เอกสารประกอบ

3. บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ (กำหนดส่งวันที่ 8 ก.ย. 60)

4. โครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (กำหนดส่งวันที่ 11 ก.ย. 60)

5. บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (กำหนดส่งวันที่ 12 ก.ย. 60)

6. บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (กำหนดส่งวันที่ 14 ก.ย. 60)

7. บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SME สู่สากล (กำหนดส่งวันที่ 14 ก.ย. 60)


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประยุกต์ใช้ระบบ Project-Based Management ในการบริหารงานโครงการ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2


แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561-2564

ดาวน์โหลดที่นี่


ผลงานวิจัยและคู่มือต่าง ๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือของเครือข่าย
ในการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
ที่สนับสนุนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ดาวน์โหลดที่นี่การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี

ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือแนวปฏิบัติ
ในการเสนอ การขออนุมัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
จากแหล่งบประมาณจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดที่นี่


แบบฟอร์ม แผนโครงการเงินกู้ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)

ดาวน์โหลดที่นี่


 

แบบฟอร์มจังหวัด 1 ชุด 1 โครงการ

ดาวน์โหลดที่นี่

มติ ครม., นโยบายรัฐ, แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดที่นี่


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 05:29 น.)