ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


แบบฟอร์มกรอบความต้องการครุภัณฑ์ 5 ปี

ดาวน์โหลดที่นี่


แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
- เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ Risk Management for Action Plan เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562


แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดที่นี่


คู่มือการจัดแผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดที่นี่


เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับทราบแนวทาง

และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดที่นี่


 


เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณแผนงานบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ดาวน์โหลดที่นี่


 

แบบฟอร์มการบันทึก/ตรวจสอบข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก World University Rankings 2561

1.แบบฟอร์มให้ข้อมูลตัวชี้วัด THE University Impact Ranking

2.แบบฟอร์มตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการจัดอันดับของสถาบัน QS

3.แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการเพื่อยกระดับคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก

4.KPI-SUT-THE-Impact ranking-all


แบบฟอร์มและข้อมูลประกอบการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดที่นี่


ข้อมูลรายชื่อโครงการและแบบฟอร์มจัดทำโครงการแบบย่อ (Project brief)

เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดที่นี่


แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อเสนอสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดที่นี่


 

การใช้งานระบบ Project-Based Management ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.วิธีการให้ค่าน้ำหนักภาพรวมของหน่วยงาน

2.การวางแผนงาน

3.การรายงานผลงาน


 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมหลัก และแผนการดำเนินงานของงานประจำ ตามระบบ Project-Based Management (PBM)

1. สไลด์ประกอบการบรรยาย PBM (ส่วนกิจการนักศึกษา)

 


แบบข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ปี พ.ศ. 2562-2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. Project idea (ส่งภายในวันที่ 24 พ.ย. 2560)

2. คู่มือการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) (ไฟล์ pdf)

3. คู่มือการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) (ไฟล์ word)


 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561-2564

ดาวน์โหลดที่นี่


ผลงานวิจัยและคู่มือต่าง ๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือของเครือข่าย
ในการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
ที่สนับสนุนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ดาวน์โหลดที่นี่การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี

ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือแนวปฏิบัติ
ในการเสนอ การขออนุมัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
จากแหล่งบประมาณจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดที่นี่


การนำผลงานวิจัยสถาบันของ มทส. ที่
ดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี 2540-2559
ไปใช้ประโยชน์

คลิกที่นี่


 

แบบฟอร์มจังหวัด 1 ชุด 1 โครงการ

ดาวน์โหลดที่นี่

มติ ครม., นโยบายรัฐ, แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดที่นี่


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 เวลา 11:42 น.)