สัมมนาวิชาการ: วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมมนาวิชาการ: วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมมนาวิชาการ: วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมมนาวิชาการ: วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมมนาวิชาการ: วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมมนาวิชาการ: วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมมนาวิชาการ: วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมมนาวิชาการ: วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีนโยบายการวิจัยสถาบันกับการพัฒนาระบบการทำงานในมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยสถาบันที่ใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน มีการกำหนดแผนการวิจัยสถาบันโดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และปัญหาที่เกิดจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัย กำหนดให้มีบุคลากรรองรับการดำเนินงานวิจัยสถาบันที่สามารถดำเนินการได้เอง รวมทั้งสามารถจัดทำข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference; TOR) ได้

ประกอบกับแนวทางการผลักดันส่งเสริมการสร้างและสนับสนุนการดำเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อสนับสนุนการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันให้ประชาคม มทส. ได้รับทราบอย่างกว้างขวางและมีช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลจากการวิจัยสถาบันนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการสัมมนาวิชาการฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเสียงตอบรับในการจัดสัมมนาเป็นอย่างดี ขอให้มีการจัดสัมมนาแบบนี้ทุกปี และเป็นการร่วมฉลอง 30 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ (Conference) หรืองานเสวนาด้านวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2 โดยเชิญสถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่น และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการนโยบายวิจัยสถาบัน เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถนำผลการวิจัยสถาบันไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งเป็นข้อมูลการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหารและเผยแพร่ที่นำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่น และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
 • เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่น และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
 • เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่น และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของตนเองสู่สาธารณชน
 • เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่น และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยวิจัยสถาบัน

 • บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยวิจัยสถาบัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • การนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่น และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยจำแนกหัวข้อการนำเสนอผลงานเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้
  1. 1) วิจัยสถาบันเชิงนโยบาย
  2. 2) R2R
  3. 3) วิจัยสถาบันเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  4. 4) วิจัยสถาบันเพื่อสนับสนุนการบริหาร
  5. 5) วิจัยสถาบันอื่น ๆ

 • เชิญชวนผู้ที่มีผลงานวิจัยสถาบัน ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสถาบัน ตามกำหนดการ ดังนี้
  1. 1) เปิดรับลงทะเบียน นำเสนอผลงาน (9 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2563)
  2. 2) เปิดรับลงทะเบียนไม่นำเสนอผลงาน (9 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563)
  3. 3) จัดส่งผลงานบทความ ตามรูปแบบที่กำหนด (9 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2563)
  4. 4) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน (23 มีนาคม – 20 กรกฎาคม 2563)
  5. 5) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน (30 กรกฎาคม 2563)
  6. 6) ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ส่งไฟล์นำเสนอ (PPT) หลังจากลงทะเบียน วันที่ 17 สิงหาคม 2563
  7. 7) ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ติดตั้งผลงาน (15-16 สิงหาคม 2563)

 • เงื่อนไขการนำเสนอ
  1. 1. จะต้องเป็นผลงานของบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่น และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ หรือที่บุคลากร นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วมในผลงานนั้น
  2. 2. บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่น และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จะต้องเป็นผู้นำเสนอผลงาน
  3. 3. ต้องไม่เป็นผลงานที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาในทุกระดับ
  4. 4. หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีการคัดลอกผลงานทั้งของตนเองและของผู้อื่น ผู้นำเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกกรณี
  5. 5. ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลหรือจากการประกวดที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในการยืนยันผลงานที่ส่งประกวดของตนเองทุกกรณี
 • รูปแบบการนำเสนอ
  1. 1. การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
   1. 1.1 นำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint
   2. 1.2 จัดส่งบทความ (เนื้อหาตามแบบที่กำหนด) ให้ผู้ประสานงานที่อีเมล: churairat@g.sut.ac.th ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
   3. 1.3 ระยะเวลาในการนำเสนอประมาณ 15 นาที (บรรยาย 12 นาที ซักถาม 3 นาที)
  2. 2. รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
   1. 2.1 จัดทำเป็นโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. และยาว 100 ซม. จำนวน 1 แผ่น
   2. 2.2 กำหนดการติดโปสเตอร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-10.00 น.
 • ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา ที่สมัครลงทะเบียน โดยได้จัดส่งบทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มีสิทธิ์เข้าร่วมนำเสนอทุกท่าน

 • ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน และคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดสัมมนาวิชาการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2563

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร นักศึกษา/หน่วยงาน เกิดแรงจูงใจในการทำวิจัยสถาบันและนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่น และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จำนวนประมาณ 150 คน

สถานที่จัดกิจกรรม

สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กำหนดการ

ลงทะเบียนร่วมงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ตัวอย่างการเตรียมบทความวิจัย

2. ตัวอย่างการเตรียมโปสเตอร์

คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน และคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ

รศ. ดร.กองพัน อารีรักษ์

ประธานคณะอนุกรรมการฯ

รศ. ดร.ขวัญกมล ดอนขวา

ประธานคณะทำงานฝ่ายวิชาการและประเมินผล

ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

ประธานคณะทำงานฝ่ายพิธีการ

นายพิรุณ กล้าหาญ

ประธานคณะทำงานฝ่ายประสานงาน

นางดวงใจ กาญจนศิลป์

ประธานคณะทำงานฝ่ายสถานที่และสื่อโสตทัศนูปกรณ์

สถานที่จัดงานและสถานที่พักใกล้เคียง

สุรสัมมนาคาร (สถานที่จัดงาน)

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. (044) 216199 FAX (044) 217028, 224871

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงแรมสีมาธานี

2112 2 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 213 100

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงแรมแคนทารี โคราช

1 899 899/2 ถนน มิตรภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 353 011

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

น.ส.ภฤศมน วิสัยดี

หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 044-224053, 064-5956591

อีเมล : churairat@g.sut.ac.th

น.ส.จิตตานันท์ ติกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 044-224018, 080-3338938

อีเมล : jittanan@sut.ac.th

นางช่ออุบล บูราณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 044-224053, 085-7651713

อีเมล : choubol@sut.ac.th

นายสมจิต มณีวงค์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 044-224838, 086-6504934

อีเมล : somjit@sut.ac.th

นายณัฐนนท์ พาพรมราช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 044-224053, 091-8311696

อีเมล : -

ส่วนแผนงาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. - 16.30 น.)