ค้นหาฟอร์ม (โหลด template ฟอร์มคลิกที่นี่) (คู่มือ E-Form) (การสร้าง PDF) (รหัสหน่วยงานใช้อ้างอิงกำหนดรหัสฟอร์ม)

Search (form name) : by:  

สภามหาวิทยาลัย / The University Council
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สสม.) The Suranaree University of Technology Council Office (UCO)
สำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) Interanl Auditting Unit (IAU)

สำนักงานอธิการบดี /Office of the Rector
ส่วนส่งเสริมวิชาการ (สสว.) Division of Academic Support (DAS)
ส่วนสารบรรณและนิติการ (สสน.) Division of Correspondence, Document and Legal Affairs (DCDL)
ส่วนทรัพยากรบุคคล (สบค.) Division of Human Resource (DHR)
ส่วนการเงินและบัญชี (สกบ.) Division of Finance and Accounting (DFA)
ส่วนอาคารสถานที่ (สอส.) Division of Bulidings and Grounds (DBG)
ส่วนพัสดุ (สพ.) Division of Procurement and Supplies (DPS)
ส่วนแผนงาน (สผ.) Division of Planning (DPN)
ส่วนกิจการนักศึกษา (สกน.) Division of Student Affairs (DSA)
ส่วนประชาสัมพันธ์ (สปส.) Division of Public Relations (DPR)
สถานกีฬาและสุขภาพ (สกส.) Sports and Health Center (SHC)
หน่วยประสานงาน มทส. กทม (นปมก.) SUT Co-ordinating Office (Bangkok)
สถานพัฒนาคณาจารย์ (สพค.) Faculty Development Academy (FDA)
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สพส.) SUT-MIS Database Unit (SUT-MIS)
สำนักงานกิจการทั่วไป

สำนักวิชา / Academic Institutes
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สวว.) Institute of Science (IS)
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (สวทส.) Institute of Social Technology (IST)
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (สวทก.) Institute of Agricultural Technology (IAT)
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สวพ.) Institute of Medicine (IM)
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (สววศ.) Institute of Engineering (IE)
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (สวพย.) Institute of Nursing (IN)

สถาบัน / ศูนย์ Institute / Centers
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) Institue of Research and Development (IRD)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ศบส.) The Center for Library Resources and Educatinal Media (CLREM)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศควท.) The Center for Scientific and Technology Equipment (CSTE)
ศูนย์บริการการศึกษา (ศบก.) The Center for Educational Services (CES)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศค.) The Center for Computer Service (CCS)
ศูนย์กิจการนานาชาติ (ศกน.) Center for International Affairs (CIA)
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ศนท.) The Center for Educational Innovation and Technology (CEIT)
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ศสพ.) THE Center for Cooperative Education and Career Development (CCECD)

หน่วยวิสาหกิจ/ (Enterprise Units)
ฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฟม.) University Farm (UF)
สุรสัมมนาคาร (สส.) Surasammanakhan Hotel and Seminar Center (SHSC)
เทคโนธานี (ทธ.) Technopolis (TN)

อื่น ๆ
สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี