gflre

 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุมส่วนกิจการนักศึกษา
2. ขั้นตอนการขอยืมวัสดุครุภัณฑ์สวนกิจการนักศึกษา
3. การบริการนักศึกษากรณีที่เจ็บป่วย / เกิดอุบัติเหตุ
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
1. ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
2. ขั้นตอนต่างๆของนักศึกษาวิชาทหาร
3. คู่มือปฎิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา
 งานแนะแนวนักศึกษา 
1. ขั้นตอนการให้คำปรึกษาและบริการ
 2.การบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (จิ๊บๆ แต่แจ๋ว)
งานทุนการศึกษา
1. ขั้นตอนการดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.คู่มือ สำหรับนักเรียน  นักศึกษา  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)
3.ระบบการจองคิว Online
งานกิจกรรมนักศึกษา
1. ขั้นตอนของการทำกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ  มี 2 กรณีดังนี้
2. ขั้นตอนในการขอยืมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมศูนย์คอมพิวเตอร์
3.ขั้นตอนในการขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย
4. ขั้นตอนการขอจัดกิจกรรม ชมรม/องค์การบริหาร/สภานักศึกษา
5. ขั้นตอนการคืนเงินทดรองจ่าย
6. ขั้นตอนการขอจัดกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชา
7. ขั้นตอนการขอจัดตั้งชมรม
8. ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการและงบประมาณดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
9. ขั้นตอนการสรุปรายงานการประเมินฌโครงการ
10 คู่มือการจัดกิจกรรม 2012
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. การขอความอนุเคราะเครื่องดนตรี และอุปกรณ์การแสดงดนตรีและนาฎศิลป์
2. การขอใช้บริการห้องซ้อมดนตรี
3. การขอรับบริการการแสดง
งานหอพักนักศึกษา
1. การสมัครและการายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาปี1
2. การสมัครและการายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาปี 2 ขึ้นไป
3. การสมัครเข้าอยู่หอพักระหว่างภาคการศึกษา
4. การสมัครเข้าอยู่หอพักระหว่างปิดภาคการศึกษา
5. การขอผ่อนผันชำระค่าหอพัก
6. การขอย้ายห้องพักภายในหน่วยหอพัก
7. การขอย้ายห้องพักภายในหอพัก
8. การขอย้ายหอพักต่างหน่วยหอพัก
9. การขอเงินคืนค่าหอพัก
10. นักศึกษาเข้าหอพักก่อนกำหนดเปิดหอพักแต่ละภาคการศึกษา
11. นักศึกษาลาออกจากหอพัก
12. การรับฝาก -คืนสัมภาระนักศึกษา
13. การยืมกุญแจห้องพักสำรอง
14. การแจ้งซ่อมภายในหอพัก
15. การล๊อครถจักรยานยนต์ในที่ห้ามจอด
16. นักศึกษามีปัญหาต่างๆ
17. การขอใช้ห้องบริการและพื้นที่บริเวณหอพัก
18. กรณีทรัพย์สินสูญหายและการเรียกร้องค่าเสียหาย
19. กรณีนักศึกษาไม่มาเบิกสัมภาระที่ฝากไว้คืน
20. การกำกับดูแลให้นักศึกษากระทำตามระเบียบวินัยหอพัก
21.การทำปริ้นสกรีน เพื่อถ่ายทอดความรู้
22.ระบบการจองหอพัก