pic_sut151

วิสัยทัศน์ 


“เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์”

 

 พันธกิจ 
1. การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

2. การจัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มีคุณภาพ