gflre

 

 

ระเบียบมหาลัยเกี่ยวกับทุนการศึกษา

1. ปี พ.ศ. 2535 :  ระเบียบ มหาลัยว่าด้วยกองทุนเงินสะสม
2.ปี พ.ศ. 2536 :  ระเบียบ มหาลัย ว่าด้วย เงินกองทุนการศึกษาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
3. ปี พ.ศ. 2536 : ระเบียบ มหาลัย ว่าด้วยเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา
4. ปี พ.ศ. 2537 : ว่าด้วยเงินทุนการศึกษา หลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ (ฉบับที่ 2)
5. ธรรมเนียมการเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6. ปี พ.ศ. 2538 : ว่าด้วยเงินกองทุนการศึกษา นางหลั่ง  อินทรพิเชษฐ
7. ปี พ.ศ. 2538 : ว่าด้วยเงินกองการศึกษาทุน ดร. สำเนาว์ ดร.บุญเรือง  ขจรศิลป์
8. ปี พ.ศ. 2538 : ว่าด้วยเงินกองทุนการศึกษา ศาสตราจารย์ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน
9. ปี พ.ศ.2538 : ว่าด้วยเงินกองทุนการศึกษาเลนำคิน พ.ศ.  2538
10.ปี 2539 : 2539_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนพล.ต.จงยุทธ-สาลี่ ชูศรี พ.ศ.2539
11. ปี 2540_ระเบียบ ม. ว่าด้วย เงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540
12. ปี 2540_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุน นางทองคำ สุวิมลพันธุ์ พ.ศ.2540
13. ปี  2541_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนปาฐกถา พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พ.ศ.2541
14. ปี 2541_ระเบียบ ม. ว่าด้วย เงินกองทุนการศึกษา ดร.สำเนาว์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2541
15. ปี 2541_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนอิสระ กันตปิติ พ.ศ.2541
16. ปี 2541_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนอาคารกาญจนาภิเษก พ.ศ.2541
17. ปี 2542_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนการศึกษา ดร.อดิศัย โพธารามิก พ.ศ.2542
18. ปี 2542_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2542
19. ปี 2542_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนช่วยค่าอาหารและค่าครองชีพสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2542
20. ปี 2542_ระเบียบ ม. ว่าด้วย เงินยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
21. ปี 2543_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนเงินของแม่ พ.ศ.2543
22. ปี 2543_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนนายฟอง จิตรสมบูรณ์ พ.ศ.2543
23. ปี 2543_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
24. ปี 2545_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนการศึกษา ศ.ไพจิตร โรจนวานิช พ.ศ.2545
25. ปี 2545_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนการศึกษานายไพศาล ชีวะศิริ พ.ศ.2545
26. ปี 2545_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนชมรมครูสัญจร พ.ศ.2545
27. ปี 2545_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.กริช สืบสนธิ์ พ.ศ.2545
28. ปี 2546_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนช่วยค่าครองชีพสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2546
29. ปี 2546_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2546
30. ปี 2546_ระเบียบ ม. ว่าด้วย เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2546
31. ปี 2547_ระเบียบ ม. ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
32. ปี 2549 ประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุน มทส ปี2549
33. ปี 2549 ประกาศเกณฑ์การพิจารณาทุน มทส ปี2549-1
34. ปี 2549_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
35.ปี 2549_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวโรกาสฉลองศิริราชครบรอบ 60 ปี
36. ปี 2550_ระเบียบ ม. ว่าด้วย เงินกองทุนการศึกษามูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ พ.ศ.2550
37. ปี 2550_ระเบียบ ม. ว่าด้วย เงินอุดหนุนการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2550
38. ปี 2550_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
39. ปี 2551_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2551
40. ปี 2551_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนการศึกษา ดร.นิตยา เกิดประสพ พ.ศ.2551
41. ปี 2551_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนดุษฎีบัณฑิต มทส. พ.ศ.2551
42. ปี 2552 ประกาศการให้ทุนโอลิมปิกวิชาการ
43. ปี 2552 ประกาศการให้ทุนผู้มีศักยภาพ ปี กศ.2552
44. ปี 2552_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนการศึกษา ผศ.ธารา เล็กอุทัย
45. ปี 2553_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุยุชน์ สัตยประกอง และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
46. ปี 2553_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2553
47. ปี 2553_ระเบียบ ม. ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่า มทส.