รายงานการประเมินตนเอง  SAR (Self Assessment Report ) ปีการศึกษา 2552

 

รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้
สำหรับการประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษาDivision of Student Affairs (DSA)
ปีการศึกษา 2552
จำนวน 8 องค์ประกอบ 22 ตัวบ่งชี้

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ชนิดของตัวบ่งชี้

รายการหลักฐาน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
ตัวบ่งชี้1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ กระบวนการ
[1.]แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา(หน้า 70-78)
[2.]แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (หน้า 114-122)
[3.]แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการพัฒนาระบบ MIS และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักศึกษา ปีงบประมาณ 2552 (หน้า 65–68)
[4.]แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานบริการนักศึกษา
[5.]ตารางที่ 1.1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2552
[6.]ตารางที่ 1.1.2 ความสอดคล้องระหว่าง เป้าประสงค์ของหน่วยงานกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตัวบ่งชี้1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด ผลผลิต
[1.]ตารางที่ 1.2.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด ปีงบประมาณ2552 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษา

กระบวนการ

[1.]แบบสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
[2.]รายงานสรุปการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ปีการศึกษา 2552
[3.]เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ
[4.]โครงการศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา
[5.]สรุปรายงานการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
[6.]การจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
[7.]การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
[8.]หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
[9.]ตารางที่ 3.1.1 สรุปการจัดโครงการ / กิจกรรม ให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2552
[10.]แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานในส่วนกิจการนักศึกษา
[11.]รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2552 ส่วนกิจการนักศึกษา
ตัวบ่งชี้3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

กระบวนการ

[1.]ตารางที่ 3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่อ จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 – เม.ย. 53)
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้6.1 มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กระบวนการ

[1.]ตารางที่ 6.1.2 รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
[2.]ตารางที่ 1.1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
[3.]แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(หน้า 114-122)
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้7.1 ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยให้แข่งขันได้ในระดับสถาบัน

กระบวนการ

[1.]ตารางที่ 7.1.1 สรุปการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552
[2.]รายงานการประชุมหัวหน้างาน/คณะทำงานต่างๆ (เอกสาร : งานธุรการ)
[3.]ตารางที่ 1.1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2552
ตัวบ่งชี้7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน

กระบวนการ

[1.]ตารางที่ 7.2.1 ข้อมูลบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้

กระบวนการ

[1.]คู่มือวิทยากร กิจกรรม “ การสร้างและพัฒนาทีงาน “(เอกสาร : งานแนะแนว)
[2.]เอกสารการประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาเชิงปฏิบัติการ (เอกสารแนบ)
[3.]คู่มือวิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความหมายให้กับชีวิตและอาชีพ“ (เอกสาร : งานแนะแนว)
[4.]เอกสารประกอบการฝึกอบรม “ เส้นทางสู่ความสำเร็จ “ (เอกสาร : งานแนะแนว)
[5.]เอกสารประกอบการฝึกอบรมขับร้องเพลงไทยและนาฏศิลป์ไทย (เอกสาร : งานทำนุฯ)
[6.]สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 (เอกสารแนบ)
[7.]คู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
[8.]ตารางที่ 7.3.1 สรุปการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนกิจการนักศึกษาในการจัด
[9.]คู่มือการใช้โปรแกรมการการค้นหาข้อมูลย้อนหลังจากกล้องวงจรปิดประจำหอพัก (เอกสาร : งาน ฯ หอพัก)
[10.]คู่มือลำดับขั้นตอนการให้บริการด้านต่าง ๆ ของงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก (เอกสาร : งาน ฯ หอพัก)
[11.]คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 628/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
[12.]แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
[13.]รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
[14.]คู่มือวิทยากร กิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หอพักนักศึกษา” (เอกสาร : งาน ฯ หอพัก)
[15.]เว็บไซด์ส่วนกิจการนักศึกษาและงานต่างๆ ของส่วนกิจการนักศึกษา
ตัวบ่งชี้7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กระบวนการ

[1.]รายงานการประชุมสัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
[2.]โครงการประชุมสัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
[3.]ตารางที่ 7.2.1 ข้อมูลบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

ปัจจัยนำเข้า

[1.]รายการเมนูฐานข้อมูลกิจการนักศึกษา(เอกสาร : งานทุนฯ)
ตัวบ่งชี้7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

กระบวนการ

[1.]ตารางที่ 7.8.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน SAR ภาคผนวก : หน้า 190-191)
[2.]ตารางที่ 7.8.1 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (รายงาน SAR ภาคผนวก : หน้า 177-189)
[3.]แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2553 ระดับหน่วยงาน (ภาคผนวก : หน้า170-176)
[4.]คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 956/2551 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

ผลผลิต

[1.]ตารางที่ 1.1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2552
[2.]ตารางที่ 1.1.2 ความสอดคล้องระหว่าง เป้าประสงค์ของหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
[3.]รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2552 ส่วนกิจการนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน

กระบวนการ

[1.]ตารางที่ 1.1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2552
[2.]คำสั่ง มทส. ที่ 346/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
[3.]ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายว่าด้วยมาตรการประหยัด
[4.]ตารางที่ 8.2.1 การรับเชิญเป็นวิทยากร/ผู้ช่วยสอน/ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนฯลฯให้กับหน่วยงานอื่น
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารหน่วยงาน

กระบวนการ

[1.]คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาที่ 628/2550
[2.]รายงานการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาส่วนกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2552 และครั้งที่1/ 2553
[3.]คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
[4.]ตารางที่ 9.1.1 การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2551(ฝ่ายกิจการนักศึกษา)
[5.]ตารางที่ 9.1.1 การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2551 (ส่วนกิจการนักศึกษา)
ตัวบ่งชี้9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

กระบวนการ

[1.]คำสั่ง มทส. ที่ 271/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพโครงการนักศึกษา
[2.]กำหนดการจัดประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2552
[3.]คำสั่งแต่งตั้งนายกองค์การบริหาร ร่วมเป็นคณะทำงาน
[4.]คำสั่งแต่งตั้งประธานสภานักศึกษาร่วมเป็นคณะทำงาน
ตัวบ่งชี้9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลผลิต

[1.]คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
[2.]รายงานการประเมินตนเองของส่วนกิจการนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
ตัวบ่งชี้ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)

กระบวนการ

[1.]ตารางที่ 10.2.2 รายชื่อโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ( 3D ) ปีการศึกษา 2552 (พ.ค.52- เม.ย. 53)
[2.]แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
[3.]หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0506(3)/ว.1100 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552 เรื่องขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
[4.]ตารางที่ 7.2.1 ข้อมูลบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
[5.]คำสั่ง มทส. แต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการ กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ (เอกสาร : อยู่แต่ละงาน)
ตัวบ่งชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม ผลผลิต
[1.]ตารางที่ 10.2.1 จำนวนโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ( 3D ) ปีการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 – เม.ย. 53 )
[2.]ตารางที่ 10.2.2 รายชื่อโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ( 3D ) ปีการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 – เม.ย. 53 )
องค์ประกอบที่ 12 ภารกิจหลักส่วนกิจการนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 12.1 มีบริการด้านหอพักนักศึกษา กระบวนการ
[1.]แผนดำเนินการงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก (เอกสาร : งานฯ หอพัก)
[2.]หนังสือที่ ศธ 5602(6)/ว.244 เรื่องขอส่งสำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการ ซักรีด ผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน ประจำหอพักนักศึกษา
[3.]คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 593/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
[4.]คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 76/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
[5.]คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 922/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการดำเนินงานภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552
[6.]คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 740/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
[7.]คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 179/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
[8.]คู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2552
[9.]ตารางที่ 1.1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2552
[10.]สรุปรายงานการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
[11.]รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2552
[12.]รายงานการประชุมงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก (เอกสาร : งาน ฯหอพัก)
ตัวบ่งชี้ 12.2 มีบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา กระบวนการ
[1.]สรุปจำนวนผู้ใช้บริการ ณ สถานพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2552 (เอกสาร : งานอนามัย)
[2.]หนังสือขออนุมัติจัดหายาและเวชภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2552 (เอกสาร : งานอนามัย)
[3.]สรุปผลการใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2552 (เอกสาร : งานอนามัย)
[4.]สรุปผลการเคลมประกันภัยเหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 (เอกสาร : งานอนามัย)
[5.]รายงานการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาใหม่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 (เอกสาร : งานอนามัย)
[6.]รายงานการจัดนิทรรศการ “มทส.ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด’52 เมื่อ วันที่ 22-26 มิถุนายน 2552 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม (เอกสาร : งานอนามัย)
[7.]รายงานการจัดนิทรรศการ เรื่อง “ดวงตา…น่าถนอม” ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 22-26 มิถุนายน 2552 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม (เอกสาร : งานอนามัย)
[8.]รายงานการจัดการอบรม “มทส. อาสาช่วยชีวิต รุ่นที่ 13 เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง B1128 , B1128 อาคารเรียนรวม1(เอกสาร : งานอนามัย)
[9.]รายงานการจัดกิจกรรม AIDS & DRUGS CAMP XIV เมื่อ วันที่ 2-4 กันยายน 2552 ณ ค่ายอิทธิณัฐ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (เอกสาร : งานอนามัย)
[10.]รายงานผลการรับบริจาคโลหิต 3 ครั้ง ประจำปีการศึกษา 2552 (เอกสาร : งานอนามัย)
[11.]รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของงานอนามัย (เอกสาร : งานอนามัย)
[12.]เว็บไซต์ของงานอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา
[13.]หนังสือ “การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาและพนักงาน ในมหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี” (เอกสาร : งานอนามัย)
[14.]รายงานการวิจัย เรื่อง สัมฤทธิผลของมาตรการการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A(H1N1) (เอกสาร : งานอนามัย)
ตัวบ่งชี้ 12.3 มีบริการทุนการศึกษา กระบวนการ
[1.]ปฏิทินการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2552
[2.]รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
ตัวบ่งชี้ 12.4 มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา กระบวนการ
[1.]คู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
[2.]คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 984/2551 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
[3.]รายงายการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา (เอกสาร : งานวินัยนักศึกษาและการทหาร)