เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเวศ อาคารบริหาร
ท่านอธิการบดีให้เกียรติมอบรางวัล “ปีบทอง ประจำปีการศึกษา 2561”

ขอเชิญนักศึกษา ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  (คลิก)
          สำหรับนักศึกษา มทส. ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม/ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) > 30 kg/m2
หรือมีโรคประจำตัว ได้แก่ หอบหืด หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน
         สถานที่  อาคารสร้างเสริมสุขภาพชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                     หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ 044-376504 ในวันและเวลาราชการ