เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเวศ อาคารบริหาร
ท่านอธิการบดีให้เกียรติมอบรางวัล “ปีบทอง ประจำปีการศึกษา 2561”