รายงานการประเมินตนเอง SAR (Self Assessment Report ) ปีการศึกษา 2553

15660_97417

15660_97417

 1. หน้าปก ประกันคุณภาพการศึกษา 2553
 2. คำนำ
 3. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 4. สารบัญ
 5. ส่วนที่  1  บทนำ
 6. ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานและผลประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
 7. ส่วนที่  3  จุดเด่น  จุดด้อย ส่วนกิจการนักศึกษา
 8. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน
 9. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 2.8   ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
 10. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 3.1    ระบบและกลไกการให้ตำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
 11. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 6.1    ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
 12. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 7.1    ภาวะผู้นำของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารทุกระดับของมหาลัย
 13. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 7.2    การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
 14. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 7.3    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 15. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 7.4    ระบบบริหารความเสี่ยง
 16. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 9.1    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 17. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
 18. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 10.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 3 ดี (3D)  มีความรู้  เจตคติที่ดี  ตลอดจนเกิดพฤติกรรม  ตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์  3 ดี (3D)
 19. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 12.1   มีบริการด้านหอพักนักศึกษา
 20. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 12.2   มีบริการด้านทุนการศึกษา
 21. เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 12.3   การส่งเสริมวินัยนักศึกษา