รายงานการประเมินตนเอง ส่วนกิจการนักศึกษาปีการศึกษา 2554

 

 1. หน้าปก ประกันคุณภาพการศึกษา 2554
 2. คำนำ
 3. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 4. สารบัญ
 5. ส่วนที่  1  บทนำ
 6. ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานและผลประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
 7. ส่วนที่  3  จุดเด่น-แนวทางเสริม และจุดด้อย-แนวทางแก้ไข
 8. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 1.1        กระบวนการพัฒนาแผน
 9. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 2.8        ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
  – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554
 10. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 3.1        ระบบและกลไกการให้ตำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
  – ตารางที่ 7.1.1 ข้อมูลบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
 11. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 3.2        ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
 12. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 6.1        ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
 13. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2554
 14. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
 15. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.1        ภาวะผู้นำของหัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของมหาลัย
  – ตารางที่ 7.1.1 ข้อมูลบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
 16. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.2        การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
 17. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.3        ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ
  – ระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  – ระบบฐานข้อมูลโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี
 18. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.4        ระบบบริหารความเสี่ยง
  – เว็บไซต์ระบบบริหารความเสี่ยง
 19. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 9.1        ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 20. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 10.1      การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
 21. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 10.2      ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  มีความรู้ เจตคติที่ดี
  ตลอดจนเกิดพฤติกรรม  ตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์  3 ดี (3D)
 22. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.1      มีบริการด้านหอพักนักศึกษา
 23. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.2      มีบริการด้านทุนการศึกษา
 24. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.3      มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 25. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.4      การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
 26. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.5      มีบริการด้านแนะแนว
 27. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.6      มีบริการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษา
 28. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.7      มีการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม