เลขานุการ คณะกรรมการตรวจเช็คครุภัณฑ์ส่วนกิจการนักศึกษา ได้จัดทำเอกสารออนไลน์ในการตรวจเช็ค
ครุภัณฑ์ ประจำส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการตรวจสอบ

– สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2557 new171105-7

– ครุภัณฑ์ประจำอาคารกิจการนักศึกษา 1

– ครุภัณฑ์ประจำอาคารกิจกรรมนักศึกษา (รวม)

– ครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษา