ไม่มีหมวดหมู่

ผลการประกวด โครงการประกวดงานสร้างสรรค์สื่อแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ Happy Life @SUT

รางวัลชนะเลิศ : ทีมสมปอง 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมหอยหลอด

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม P4D Flim

 

รางวัลชมเชย : ทีมบัวลอย

 

รางวัลชมเชย : ทีม Happiness