รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ผศ. ดร.วิทธวัช โมฬี

wittawat@sut.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์


อ.ดร. เศรษฐวิทย์ ภูฉายา (ร.ก.)
settawit@sut.ac.th

 

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา


ว่าที่ ร.ต. สมชาย รักกลาง
somchai@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 0-4422-3111