gflre

 

1. หน้าปก

2. คำนำ

3. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

4. สารบัญ

5. ส่วนที่ 1 บทนำ

6. ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานและผลประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้

7. ส่วนที่ 3 จุดเด่น-แนวทางเสริม และจุดด้อย-แนวทางแก้ไข

8. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

9. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

10. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

11. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

12. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

13. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556

14. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556

15. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน

16. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

17.เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ

18.เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

19. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

20. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีบริการด้านหอพักนักศึกษา

21. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.2 มีบริการด้านทุนการศึกษา

22. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.3 มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา

23. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.4 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

24. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.5 มีบริการด้านแนะแนว

25. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.6 มีบริการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษา

26. เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 12.7 มีการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม