เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเครือข่ายเชิงปรเด็นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเครือข่ายเชิงปรเด็นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 15 -16 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอ Best Practice ” แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแสดงผลงานจากตัวแทนภูมิภาค ทั้ง 9 ภูมิภาค เข้าร่วมนำเสนอ best practice ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 820 คน 15 กันยายน 2560

Continue Reading

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ กำกับและติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

สรุปผลการประชุมกำกับติดตามการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

Continue Reading

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องพิทยสารหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพฯ

Continue Reading

Thai MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 Thai MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะทำหน้าที่คัดเลือกรายวิชาเสนอโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย คุณสมบัติรายวิชาดังนี้ กรอบรายวิชา:เสนอได้ทั้งรายวิชาขนาดเล็ก (5-10 ชั่วโมง) และรายวิชา 1-3 หน่วยกิต (15-45 ชั่วโมง) –     วิชาด้านเทคโนโลยี การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการเทคโนโลยีระบบเครือข่าย –     วิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในศตวรรษที่ 21 –     วิชาการเพิ่มความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ –     วิชาการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ –     วิชาที่เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม การทำงาน และการใช้ชีวิต เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจในไทยสำหรับชาวอาเซียน หรือส่งเสริมประชาชนชาวไทยประกอบธุรกิจในอาเซียน กรอบเวลา: -15 ก.พ. 59 วันสุดท้ายการรับสมัครรายวิชาโดยสถาบันแม่ข่าย -20 ก.พ. 59 คัดเลือกรายวิชาเสนอโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย -29 ก.พ. 59 คณะกรรมการบริหารโครงการ Thai MOOC พิจารณาคัดเลือกรายวิชา -ภายใน มี.ค. 59 ทำข้อตกลงรับทุน -ภายใน ธ.ค. 59 พัฒนารายวิชา MOOC และจัดการเรียนการสอน 1 ครั้ง สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ >>>>>>        Thai_MOOC_Form  

Continue Reading

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2559

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม.  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพฯ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2559

Continue Reading

สรุปการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ

สรุปการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ศูนย์นวัตกรรมและสื่อการศึกษา มทส. สรุปการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ

Continue Reading

ตัวอย่างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เป็นพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น       

Continue Reading

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนำกรอบแผนอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี ฉบับที่ 2และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผนสู่การปฏิบัติ ระดมคณะผู้บริหาร นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ ร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อรวบรวมความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับอุดมศึกษา วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผนสู่การปฏิบัติ” ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางนภาพร อาร์มสตอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร หัวหน้าคณะวิจัยโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษและดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็น โดยมีผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และวิทยาลัยชุมชนยโสธร ผู้แทนหลักสูตร ผู้ปกครอง สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา ร่วมระดมความคิดเห็นกว่า 130 คน

Continue Reading