คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลงประธานและอนุกรรมการและเลขานุการ ด้านงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยชุมชน ในคณะอนุกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง