ติดต่อเรา

ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

กรรมการและเลขานุการ
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 556101_2

นางสาวอรุจศญา วงค์สง่า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ประสานงาน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

โทรศัพท์  0 4422 4749
โทรสาร    0 4422 4080

อีเมลล์   arutsaya@sut.ac.thเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง