คำสั่งฯ3/2557เปลี่ยนแปลงคณะทำงานเครือข่าย C เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา(C-IQA)เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

คำสั่งฯ1/2556 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่าย C-เฃิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่าย C-เฃิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลงคณะทำงานเครือข่าย C-เฃิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง