คำสั่งฯ ที่ 3/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

คำสั่งฯ ที่ 2/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง