การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และห้องพิทยสารหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพฯ

DSC_0035DSC_0083DSC_0074DSC_0061DSC_0028DSC_0081