ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม.  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพฯ

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2559