ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา “

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม “รอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น-15.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://coop.sut.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 4422 3054, 0 4422 3058

Continue Reading

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2556

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร และ ห้องวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพล่าซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2556 ฉบับรับรอง                                                    

Continue Reading

โครงการ “แนวทางการปรับทิศทางการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ “แนวทางการปรับทิศทางการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

Continue Reading

โครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2554

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2554

Continue Reading

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2556

ด้วยประธานกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2556 ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ห้องประชุมทางไกล หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพฯ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ท่านโปรดส่งรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ทราบต่อไป ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2556 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลาดังกล่าว และโปรดยืนยันตามแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมประชุมโปรดส่ง แบบตอบรับการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2556  มายังฝ่ายเลขานุการเครือข่ายฯ หน่วยประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โทร 0 4422 4858  โทรสาร 0 4422 4080 email: hednet_nel@sut.ac.th ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นวาระการประชุมต่อไป จักขอบคุณยิ่ง  

Continue Reading

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน UBI

ตามที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้การบริหารงานเครือข่ายดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และเหมาะสม เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน UBI อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2547 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน UBI ดังนี้ ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน UBI

Continue Reading

ประกาศฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ด้วยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความประสงค์ที่จะให้ทุนสนับสนุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับคณาจารย์และข้าราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ในเขตพื้นที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ออกประกาศเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 1/2555 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามรายชื่อดังนี้ ประกาศฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม)

Continue Reading

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2553

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ห้องประชุมทางไกล หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพฯ

Continue Reading

การประชุมและส่งผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553 “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” Conference on Grassroots Economic Development : Creative Economy Oriented 26-28 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://www.cged.kku.ac.th ติดต่อ  คุณนันทพร สอนศิลพงศ์ โทรศัพท์ / โทรสาร  043-364410 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Continue Reading