ภาพการประชุมประธานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI และอนุกรรมการ ครั้งที่ 2/2556
ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมราเมซอง จังหวัดบุรีรัมย์

02          01          03

04          05          06

07          08          09

10          11          12

13          14          15

16          17          18

19          20          21

22          23          24

25          26          27

28          29          30

31          32          33

34