ภาพการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2556 ณ ห้องศุภลักษณ์ ชั้น 3
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

01          02          03

04          05          06

07          08          09

10          11          12

13          14          15

16          17          18

19          20