คำสั้งที่ 5-2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

คำสั่งฯ ที่ 1/2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

คำสั่งฯ ที่ 2/2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

คำสั่งฯ ที่ 2/2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เพิ่มเติม)

คำสั่งฯ ที่ 1/2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง