เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา เครือข่าย C-เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA)ได้จัดการประชุมสัมมนาโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้น ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา แก่สถาบันสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 15 สถาบัน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา”