Thai MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะทำหน้าที่คัดเลือกรายวิชาเสนอโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย คุณสมบัติรายวิชาดังนี้

กรอบรายวิชา:เสนอได้ทั้งรายวิชาขนาดเล็ก (5-10 ชั่วโมง) และรายวิชา 1-3 หน่วยกิต

(15-45 ชั่วโมง)

–     วิชาด้านเทคโนโลยี การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการเทคโนโลยีระบบเครือข่าย

–     วิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในศตวรรษที่ 21

–     วิชาการเพิ่มความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ

–     วิชาการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่

–     วิชาที่เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม การทำงาน และการใช้ชีวิต เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจในไทยสำหรับชาวอาเซียน หรือส่งเสริมประชาชนชาวไทยประกอบธุรกิจในอาเซียน

กรอบเวลา:

-15 ก.พ. 59 วันสุดท้ายการรับสมัครรายวิชาโดยสถาบันแม่ข่าย

-20 ก.พ. 59 คัดเลือกรายวิชาเสนอโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

-29 ก.พ. 59 คณะกรรมการบริหารโครงการ Thai MOOC พิจารณาคัดเลือกรายวิชา

-ภายใน มี.ค. 59 ทำข้อตกลงรับทุน

-ภายใน ธ.ค. 59 พัฒนารายวิชา MOOC และจัดการเรียนการสอน 1 ครั้ง

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ >>>>>>        Thai_MOOC_Form