admin

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเวศ อาคารบริหาร
ท่านอธิการบดีให้เกียรติมอบรางวัล “ปีบทอง ประจำปีการศึกษา 2561”

ขอเชิญนักศึกษา ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  (คลิก)
          สำหรับนักศึกษา มทส. ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม/ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) > 30 kg/m2
หรือมีโรคประจำตัว ได้แก่ หอบหืด หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน
         สถานที่  อาคารสร้างเสริมสุขภาพชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                     หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ 044-376504 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
จัดกิจกรรม “Green and Clean University น้องใหม่สุรนารี ทำดีเพื่อแสดทอง”
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉิมพระเกียรติ 80 พรรษา และหอพักนักศึกษา


นักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 11 ในฐานะตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เข้าร่วมโครงการราชภัฎโคราช ปลูกความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย 100 ไร่ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

งานกิจกรรมนักศึกษา นำนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ เถื่อนถ้ำ และประธานสภานักศึกษา นางสาววนาลี ปะระราช
เข้ารับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณพิเศษโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสำนึกต่อส่วนรวม
และร่วมพัฒนาประเทศตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย”
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กทม.