การควบคุมภายใน

Internal Control

ภาพกิจกรรม

การอบรม คณะกรรมการและคณะทำงาน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการประชุมชี้แจง คณะทำงาน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


กิจกรรม RM & IC


การประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ