การควบคุมภายใน

Internal Control

ภาพกิจกรรม

การทบทวนการบันทึกรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารเรียนรวม 2

published : เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image