การควบคุมภายใน

Internal Control

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี