การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

Risk Management and Internal Control

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี