การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

Risk Management and Internal Control

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี