การควบคุมภายใน

Internal Control

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี