การควบคุมภายใน

Internal Control

คำสั่ง คณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี