การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

Risk Management and Internal Control

คำสั่ง คณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี