การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

Risk Management and Internal Control

คำสั่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี