การควบคุมภายใน

Internal Control

คำสั่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี