การควบคุมภายใน

Internal Control

ภาพกิจกรรม

กำหนดการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและระบบการควบคุมภายใน”

published : วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image