การควบคุมภายใน

Internal Control

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประธาน

...


รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ (Assoc. Prof. Dr.Weerapong Pairsuwan)

อธิการบดี
weerapongpair@sut.ac.th


รองประธาน

...


ผศ. ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร (ร.ก.) (Asst. Prof. Dr. Boonchai Wichitsathian )

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
boonchai@sut.ac.th


กรรมการ

...


ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ (ร.ก.)
(Prof. Dr. Santi Maensiri ,Acting)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
santimaensiri@sut.ac.th


กรรมการ

...


รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา (ร.ก.)
(Assoc.Prof. Dr. Anan Tongraar ,Acting)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
anan@sut.ac.th


กรรมการ

...


รศ.สพญ.ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์ (ร.ก.)
(Assoc. Prof. Dr. Sajeera Kupittayanant, DVM )

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
sajeera@sut.ac.th


กรรมการ

...


ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย (ร.ก.)
(Asst. Prof. Dr. Phongchai Jittamai ,Acting)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
jittamai@sut.ac.th


กรรมการ

...


อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล (ร.ก.)
(Dr.Niwatchai Namvichaisirikul,MD. ,Acting)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
niwatchai@sut.ac.th


กรรมการ

...


อ. ดร.นฤมล รักษาสุข (ร.ก.)
(Dr.Narumol Ruksasuk ,Acting)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
narumol@sut.ac.th


กรรมการ

...


ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ
(Prof. Dr. Santi Maensiri)

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
santimaensiri@sut.ac.th


กรรมการ

...


รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
(Assoc. Prof. Dr.Weerapong Polnigongit)

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
weerap@sut.ac.th


กรรมการ

...


ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
(Prof. Dr. Neung Teaumroong)

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
neung@sut.ac.th


กรรมการ

...


รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์
(Assoc. Prof.Flt. Lt. Dr.Kontorn Chamniprasart)

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
kontorn@sut.ac.th


กรรมการ

...


ศ. นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
(Prof. Sukij Panpimanmas ,MD.)

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
sukijpan@sut.ac.th


กรรมการ

...


ผศ. ดร. รวมพร คงกำเนิด
(Asst. Prof. Dr. Roumporn Konggumnerd)

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
roumporn@sut.ac.th


กรรมการ

...


ผศ. ทพญ.ดร. ยุพิน ส่งไพศาล
(Asst. Prof. Dr.Yupin Songpaisan)

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
syupin@sut.ac.th


กรรมการ

...


อ.ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ (ร.ก.)
(Dr. Chalalai Hanchenlaksh ,Acting)

คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
chalalai@sut.ac.th


กรรมการ

...


รศ.สพญ.ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์
(Assoc. Prof. Dr. Sajeera Kuplttayanant, DVM)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
sajeera@sut.ac.th


กรรมการ

...


ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข (ร.ก.)
(Prof. Dr. Suksun Horpibulsuk ,Acting)

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
suksun@sut.ac.th


กรรมการ

...


อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
(Dr.Saroj Rujirawat)

ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
saroj@sut.ac.th


กรรมการ

...


รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา
(Assoc.Prof. Dr. Anan Tongraar)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
anan@sut.ac.th


กรรมการ

...(Prof. Dr. Yupeng Yan)

ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ
yupeng@sut.ac.th


กรรมการ

...


อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
(Dr. Nattaya Puakpong)

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
nattaya@sut.ac.th


กรรมการ

...


ผศ. ดร. ธรา อั่งสกุล
(Asst. Prof. Dr. Thara Angskun)

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
angskun@sut.ac.th


กรรมการ

...


ผศ. ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร
(Asst. Prof. Dr. Boonchai Wichitsathian)

ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
boonchai@sut.ac.th


กรรมการ

...


ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ
(Asst. Prof. Dr. Weerachai Arjharn )

ผู้อำนวยการเทคโนธานี
arjharh@sut.ac.thกรรมการและเลขานุการ

...


รศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ (Assoc.Prof. Dr. Chaiwat Ruksakulpiwat)

รองศาสตราจารย์
charuk@sut.ac.thกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

...


นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์
(Mr. Sarawut Pomsinsub)

หัวหน้าส่วน ส่วนแผนงาน
saravut@sut.ac.th


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

...


นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ
(Mr.Chumpol Sawangwattanakit)

หัวหน้าส่วน ส่วนการเงินและบัญชี
chumpols@sut.ac.th
ผู้ช่วยเลขานุการ

...


ช่ออุบล บูราณ
(Choubol Buran)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
choubol@sut.ac.th


ผู้ช่วยเลขานุการ

...


มัณฑนา สายบำรุง
(MANTHANA SAIBAMRUNG)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
manthana@sut.ac.th