การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

Risk Management and Internal Control

แผนการบริหารความเสี่ยง
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี