การควบคุมภายใน

Internal Control

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทส. ครั้งที่ 3/2560

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

published : เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image