การควบคุมภายใน

Internal Control

ความเป็นมา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการจัดทำรายงานปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตามรูปแบบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะผู้บริหารได้ตระหนักถึงหลักการบริหารกิจการที่ดี จึงได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งประกาศเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ทำให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้น โดยเน้นวิธีการสื่อสารสองช่องทาง คือระดับล่างขึ้นบน (Bottom Up) โดยอยู่ในรูปแบบที่มีการรายงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และจากระดับบนลงล่าง (Top Down) ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได้สั่งการมาถึงคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน