การควบคุมภายใน

Internal Control

Secretariat

SUT Committee for Risk and Internal Control.​


...


รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์

(Assoc.Prof. Dr. Chaiwat Ruksakulpiwat)

รองศาสตราจารย์

charuk@sut.ac.th

0-4422-4431

...
...


นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์

(Mr. Sarawut Pomsinsub)

หัวหน้าส่วน ส่วนแผนงาน

saravut@sut.ac.th

0-4422-4051


นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ

(Mr.Chumpol Sawangwattanakit)

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

chumpols@sut.ac.th

0-4422-4929

...
...


ช่ออุบล บูราณ

(Choubol Buran)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

choubol@sut.ac.th

0-4422-4039


มัณฑนา สายบำรุง

(MANTHANA SAIBAMRUNG)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

manthana@sut.ac.th

0-4422-4104