การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

Risk Management and Internal Control

คำสั่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี