การควบคุมภายใน

Internal Control

คำสั่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี