การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

Risk Management and Internal Control

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทส. ครั้งที่ 1/2560 ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง มทส. ครั้งที่ 2/2560 การประชุมคณะกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1/2560 การประชุมชี้แจง การวางกรอบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ตามแนวคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทส. (ฉบับใหม่) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ตามแนวคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มทส.
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1. การอบรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รุ่นที่ 2 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่นที่ 2 ดูเพิ่มเติม
กิจกรรม RM & IC