การควบคุมภายใน

Internal Control

การอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและ ระบบการควบคุมภายใน” การอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและ ระบบการควบคุมภายใน”
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

1. การอบรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รุ่นที่ 2 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่นที่ 2 ดูเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ