หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
สหกิจศึกษา ประวัติความเป็นมา
การดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำสหกิจศึกษานานาชาติ
 2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ
 3. นักศึกษาส่งใบสมัครและหนังสืออนุญาตให้นักศึกษาไปสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ จากผู้ปกครอง
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วมโครงการ
 5. นักศึกษาโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ
 6. นักศึกษายื่นแบบสำรวจความต้องการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ
 7. นักศึกษายื่นแบบสำรวจความต้องการ และ ยื่นใบสมัครสหกิจศึกษานานาชาติ
 8. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประสานงานกับสถานประกอบการต่างประเทศ เพื่อจัดหางานที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
 9. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ
 10. นักศึกษายืนยันการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 11. นักศึกษาเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ และดำเนินการตามขั้นตอนทึ่แต่ละประเทศกำหนด
 12. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี
 13. นักศึกษารับแบบเสนองาน จดหมายแจ้งผู้ปกครอง และซองเอกสารสำหรับพนักงานที่ปรึกษา
 14. นักศึกษาเดินทางและรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
 15. เมื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้ว ให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับนักศึกษาสหกิจศึกษาปกติ
      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 43523
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1