หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
สหกิจศึกษา ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ

ด้วยในปี พ.ศ. 2558                สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการเกือบทุกแห่งจะต้องเตรียมตัวสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการรวมตัวก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีมากขึ้น (free flows of goods, services, investment, skilled labor) การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับเป็นสิ่งจำเป็นและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในฐานะของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพนั้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การปรับปรุงทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการผลิต การบริหาร และสามารถออกสู่ตลาดระดับนานาชาติได้นั้น ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
                เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของนักศึกษาให้สูงขึ้น ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้เตรียมการสำหรับการดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ (International Cooperative Education Program: ICP) ระยะที่ 1 ขึ้นในปีการศึกษา 2555 โดยเตรียมความพร้อมของนักศึกษารุ่นแรก ในภาคการศึกษาที่ 3/2554 (มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2555) เพื่อจัดนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2555)

      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 43523
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1