หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778396
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
ขั้นตอนการนิเทศงาน สหกิจศึกษา
ขั้นตอนการนิเทศงาน 
  • เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาจะประสานงานกับประธานคณาจารย์นิเทศทุกสาขาวิชา เพื่อกำหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชาทั้งภาคการศึกษา โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาจะร่วมกันวางแผนนิเทศสหกิจศึกษากับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ซึ่งจะนิเทศระหว่างสัปดาห์ที่ 5-12 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงานอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
  • เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่คณาจารย์นิเทศจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
  • นักศึกษาควรทราบกำหนดการไปนิเทศของอาจารย์เพื่อรอพบคณาจารย์นิเทศ ถ้านักศึกษามีการเดินทางหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานในวันดังกล่าว หรือมีเหตุเจ็บป่วยหรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้นักศึกษาติดต่อศูนย์ หรืออาจารย์โดยด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงการนัดหมายใหม
  • ขั้นตอนการนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ ใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนโดยประมาณ 20 นาที
    1. อาจารย์นิเทศงานพบ พูดคุย สอบถาม นักศึกษาโดยลำพัง
    2. อาจารย์นิเทศงานพบ พูดคุย สอบถาม Job Supervisor โดยลำพัง
    3. หารือร่วมกันระหว่าง Job Supervisor /อาจารย์/นักศึกษา