หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
 
สหกิจศึกษานานาชาติ (Inter COOP)
 1. ข้อกำหนดและคุณสมบัติของผู้สมัครสหกิจศึกษานานาชาติ < click >

 2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสหกิจศึกษานานาชาติ
       2.1 แบบฟอร์มสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ (Inter COOP Application Form)

       2.2 ประวัติย่อภาษาอังกฤษ (Resumé) ตัวอย่างการเขียนประวัติย่อ < click >     < click >

       2.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือรายงานผลการเรียนจากระบบลงทะเบียน มทส.
       2.4 แบบฟอร์มให้ความเห็นชอบการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาจากสาขาวิชา
       2.5 แบบฟอร์มผู้ปกครองยินยอมให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

       2.6 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดูคะแนนขั้นต่ำได้ที่นี่ < click >

 3. หมายเหตุ หากนักศึกษายังไม่เคยทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และไม่มีผลการทดสอบฯ ขอให้ยื่นส่งเอกสารการสมัครสหกิจศึกษานานาชาติ ลำดับที่ 2.1 - 2.5 ไว้ก่อนตามกำหนดเวลาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ กำหนด และส่งผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาภายหลัง ทั้งนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะส่งใบสมัครของนักศึกษาไปให้หน่วยงานในต่างประเทศพิจารณาเมื่อนักศึกษาได้ยื่นเอกสารคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด
 4. กรณีสมัครสหกิจศึกษานานาชาติโดยขอรับทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ประกาศ

       3.1 แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนสหกิจศึกษานานาชาติ
       (Application From for International Co-op Scholarship)

       3.2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงาน (Co-op Project Proposal Form)

       หมายเหตุ แบบฟอร์มข้อ 3.2 นักศึกษาจะต้องนำส่งให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก่อนกำหนดการวันสัมภาษณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

 5. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ

  • กิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมสหกิจศึกษา <click>

 6. กำหนดการยื่นใบสมัครสหกิจศึกษานานาชาติ

       นักศึกษาส่งเอกสารการสมัครงานสหกิจศึกษาต่างประเทศก่อนภาคการศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา


นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษจากแหล่งต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 1. ศูนย์สอบ TOEIC เทคโนธานี มทส. http://203.158.4.170/technopolis/
 2. ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ http://cpathailand.co.th/
 3. ศูนย์สอบ TOEIC มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.facebook.com/IR.HUSO.KKU/app_208195102528120
 4. ศูนย์สอบ TOEFL http://www.ets.org/toefl
 5. ศูนย์สอบ IELTS (International English Language Testing System) 
 6. หรือค้นหาจากแหล่งอื่นๆ บน website
      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 43523
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1