หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       รายงานประจำปี       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 761512
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
 
SUT Jobfair & Coop Fair 2019
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญพบกับ SUT Jobfair & Coop Fair 2019 กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​​  <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
SUT E-Learning Co-op
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดทำชุดเตรียมความพร้อม และพัฒนาอาชีพ
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุติ และเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้ง 10 บทเรียน โดยในแต่ละบทเรียนประกอบไปด้วย วิดีโอบรรยาย เอกสารประกอบการเรียน  และแบบทดสอบ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองได้ที่ https:// elearning2.sut.ac.th/ ประเภทรายวิชา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
>> เตรียมสมัครงานสหกิจศึกษา
 
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาและค้นหาจุดเด่นหรือพรสวรรค์ของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน จากการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เพราะค้นหา เราจึงค้นพบความสำเร็จ” โดยคุณเกรียงศักดิ์ ปานกำเนิด วิทยากรบรรยาย จาก บริษัท เอสดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีแผนจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2562 จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนประมาณ 1,300 คน​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
ต้อนรับสถานประกอบการ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับคุณศักดิ์นรา งามเขียว ผู้บริหารฝ่ายบุคคลภาคอีสาน ธุรกิจสุกร, คุณเกรียงไกร ยะถา ผู้บริหารฝ่ายขายอีสานล่าง ธุรกิจสุกร และคุณศิริรัตน์ สร้อยแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สายธุรกิจสุกร อีสานตอนล่าง​ จากบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือการจัดสหกิจศึกษา ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
วันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับรองผู้อำนวนการและหัวหน้าฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 4 คน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 28 มกราคม 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกเครือข่ายฯ รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายฯ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จัดโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ การพิจารณาเลือกคณะอนุกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ การพิจารณาปฏิทินกำหนดการประชุม รวมถึงการหารือในการจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางในการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยกิจกรรมในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ” โดย คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยี ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
ต้อนรับ บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับคุณสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร​ และคณะผู้แทนจาก บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และรับสมัครพนักงาน ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
  อ่านข่าวก่อนหน้านี้
       
       
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา